Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie,

Zgodnie z sugestią Pani Dyrektor Moniki Welc - od roku szkolnego 2022/2023 została obniżona 
wysokość składki na Radę Rodziców i w tym roku obowiązuje w wysokości: 120,00 zł.
Za drugie dziecko w szkole wnosimy opłatę: 60,00 zł.
Trzeciego i kolejnego dziecka nie dotyczą opłaty.

Prosimy o opłacanie składek za Uczniów na numer konta 

RADY RODZICÓW: 44 1240 1792 1111 0010 0216 8721 

Do naszej szkoły uczęszcza 314 Uczniów. Po otrzymaniu wpłat od Państwa zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

 • serwis instrumentów (miejmy na uwadze, że wszystkie dzieci korzystają z instrumentów dostępnych w szkole: podczas rytmiki, kształcenia słuchu, czy choćby podczas akompaniowania Uczniom w trakcie popisów),
 • organizacja strefy relaksu w szkole (nowa inicjatywa Dyrekcji i Rodziców),
 • zapewnienie przekazu video z uroczystości odbywających się w auli szkoły,
 • zakup pianina elektrycznego do holu, celem ćwiczenia przez Uczniów w wolnym czasie (z użyciem słuchawek),
 • Finansowanie nagród w konkursach
 • zakup upominków na Dzień Dziecka, Mikołaja, zakończenie roku etc.,
 • inne wydatki związane z naszymi Dziećmi.

Poczujmy się odpowiedzialni za współfinansowanie inwestycji w naszej szkole. 
Prosimy o terminowe wpłaty. 
Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie:
Daniel Cywiński 
Maciej Dobrowolski
Ewa Mackiewicz
Anna Szaro

Godziny dyżuru Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

  9.00 - 10.00    Środa
16.00 - 17.00    Czwartek

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13.10.2021 r. organizowana przez samorząd szkolny pod opieką M. Marek – Rajtar oraz M. Ciepieli.
W koncercie uczniowie podziękowali muzycznie nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w wychowanie i rozwój intelektualny.

 Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

Aktualizacja na dzień 1 listopada 2022 r.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa [Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 679], które znosi dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19. (Od dnia 28 marca 2022 r. zniesiony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa w szkołach czy miejscach pracy, oraz kwarantanny i izolacji).

- Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 71 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP ) oraz Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).

§ 1.

Organizacja pracy szkoły

 • Szkoła czynna jest w godz. od 7.00 do 20.00.
 • Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 • Przy wejściach do budynków szkoły pozostają stacje z płynem dezynfekującym.
 • Każda osoba na terenie szkoły z musi przestrzegać procedur i zasad obowiązujących w szkole.
 • Nadal zaleca się wzmożone przestrzeganie ogólnych zasady higieny: częste mycie rąk i dezynfekcja także przy myciu rąk w toalecie
 • Ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Wietrzenie sal (korytarzy) w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie z objawami przeziębienia czy infekcji dróg oddechowych powinny pozostawać w domu.
 • Podczas Koncertów w Auli , Sali kameralnej przy większej liczbie osób w alszym ciągu wskazane jest zajmowanie miejsc w większych odległościach
 • Osoby obawiające się o swoje zdrowie mogą na terenie szkoły i podczas koncertów nosić maseczkę

§ 2.

Osoby z zewnątrz na terenie szkoły

 • Przebywanie w placówce osób z zewnątrz pozostaje ograniczone – odbywa się wg ściśle określonych procedur.
 • Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (i inny z użyciem dostępnych technologii komunikacyjnych);
 • W przypadku konieczności wejścia do szkoły osób z zewnątrz, Osoby – goście wchodzą do szkoły po uprzednim umówieniu – Pracownicy Portierni są uprzedzeni.
 • Osoby przychodzące bezpośrednio w sprawach bieżących np. dotyczących rekrutacji, czy innych kwestii – zgłaszają na portierni swoje przybycie
 • W przypadku w/w osób pracownicy portierni przy wejściu sprawdzają czy osoba jest umówiona czy nie i informują Dyrektora/Wicedyrektora poprzez Sekretariat.
 • Jeśli osoba może wejść, jest kierowana do właściwego pokoju lub do oczekiwania w przygotowanym przy wejściu miejscu (stoliku)
 • Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły, każda osoba po wejściu powinna podejść do recepcji/portierni.
 • W każdej niepokojącej sytuacji niezwłocznie informują Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.
 • Nadal obowiązują stany alarmowe Bravo i Charlie CRP

§3.

1. Wchodzenie do szkoły rodziców w celu przywożenia i odbioru dzieci

 • W klasach 1-3 OSM I st. Na lekcje instrumentu z uczniami wchodzi rodzic wg dotychczasowych list znajdujących się na portierniach w obu budynkach.
 • W przypadkach wyjątkowych warunkujących konieczność udziału w lekcji instrumentu rodzica ucznia także w klasach wyższych OSM I st. na lekcję wchodzą rodzice wskazani przez nauczyciela na dodatkowej liście. Przygotowanej i udostępnionej na Portierniach w obu budynkach.
 • Wnoszenie instrumentów – odbywa się na dotychczasowych zasadach – rodzic wchodzi do strefy rodzica i tam przekazuje instrument pracownikowi portierni.
 • Ze względów bezpieczeństwa należy unikać zagęszczenia osób z zewnątrz na terenie szkoły - opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły nie przekraczając wyznaczonej Strefy Rodzica, z zachowaniem zasady 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 • Nauczyciele w klasach I-III OSM I st. organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

2. Wchodzenie na Popisy i koncerty – egzaminy dyplomowe – udział publiczności

 • Na popisy szkolne mogą wchodzić rodzice - w miarę możliwości zachowując zasadę udziału jednego rodzica.
 • Koncerty Dyplomowe są otwarte dla publiczności – jednakże informacje na plakatach nie są obowiązkowe, uczniowie przygotowują je wg indywidualnych preferencji.
 • W przypadku przewidzianej większej ilości osób podczas koncertu należ uprzedzić o przewidywanej liczbie osób co jest warunkowane obecnie obowiązują procedurą wchodzenia do szkoły.
 • Rejestracja audio i wideo podczas egzaminu dyplomowego wymaga zgody Dyrektora i musi przebiegać wg ściśle określonych zasad.
 • Rejestracja video uczniów wszystkich klas poprzez rodziców odbywa się w salach szkoły wyłącznie w obecności nauczyciela prowadzącego, który koordynuje wcześniejsze zarezerwowanie terminu.
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.