Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie,

Zgodnie z sugestią Pani Dyrektor Moniki Welc - od roku szkolnego 2022/2023 została obniżona 
wysokość składki na Radę Rodziców i w tym roku obowiązuje w wysokości: 120,00 zł.
Za drugie dziecko w szkole wnosimy opłatę: 60,00 zł.
Trzeciego i kolejnego dziecka nie dotyczą opłaty.

Prosimy o opłacanie składek za Uczniów na numer konta 

RADY RODZICÓW: 44 1240 1792 1111 0010 0216 8721 

Do naszej szkoły uczęszcza 314 Uczniów. Po otrzymaniu wpłat od Państwa zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

 • serwis instrumentów (miejmy na uwadze, że wszystkie dzieci korzystają z instrumentów dostępnych w szkole: podczas rytmiki, kształcenia słuchu, czy choćby podczas akompaniowania Uczniom w trakcie popisów),
 • organizacja strefy relaksu w szkole (nowa inicjatywa Dyrekcji i Rodziców),
 • zapewnienie przekazu video z uroczystości odbywających się w auli szkoły,
 • zakup pianina elektrycznego do holu, celem ćwiczenia przez Uczniów w wolnym czasie (z użyciem słuchawek),
 • Finansowanie nagród w konkursach
 • zakup upominków na Dzień Dziecka, Mikołaja, zakończenie roku etc.,
 • inne wydatki związane z naszymi Dziećmi.

Poczujmy się odpowiedzialni za współfinansowanie inwestycji w naszej szkole. 
Prosimy o terminowe wpłaty. 
Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie:
Daniel Cywiński 
Maciej Dobrowolski
Ewa Mackiewicz
Anna Szaro

Godziny dyżuru Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

  9.00 - 10.00    Środa
16.00 - 17.00    Czwartek

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13.10.2021 r. organizowana przez samorząd szkolny pod opieką M. Marek – Rajtar oraz M. Ciepieli.
W koncercie uczniowie podziękowali muzycznie nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w wychowanie i rozwój intelektualny.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid- 19 na terenie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 § 1.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkól Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie wznawia stacjonarne funkcjonowanie szkoły z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz Gminy Miasta Rzeszów.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (i inny z użyciem dostępnych technologii komunikacyjnych);
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcji rąk (lub rękawiczki jednorazowe);
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na poziomie pierwszym w części korytarza przy portierni, w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. Każda osoba musi przestrzegać:
 • dystansu od pracowników szkoły, uczniów min. 1,5 m,
 • obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 1. Do szkoły nie mogą przychodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta.
 5. Szkoła czynna jest w godz. od 7.00 do 20.00.
 6. Przy wejściu do szkoły znajduje się stacja z płynem do dezynfekcji oraz czujnikiem temperatury, ponadto termometry do pomiaru temperatury znajdują się na portierniach i u higienistki szkolnej.
 7. Jeżeli po dokonaniu pomiaru temperatury przekroczy 37,5 należy zweryfikować ją po odczekaniu kilku minut, jeżeli będzie wyższa - zgodnie z bieżącymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS: powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Jeżeli taki poziom temperatury zostanie stwierdzony u osoby z zewnątrz, nie może ona wejść do szkoły.

 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnego pojemnika – kosza wyposażonego w worek, ustawionego przy wyjściu.
 2. Jeżeli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 3. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na przymusowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Każdy rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni zobowiązany jest do - wypełnienia oświadczenia - załącznika nr 1 lub załącznika nr 2 w dniu 1 września 2020 r. w celu zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego oraz jego skutków dla szkoły.
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 4. Do szkoły przychodzą uczniowie bez żadnych objawów przeziębienia czy infekcji dróg oddechowych. Jeżeli w szkole pojawi się uczeń z takimi objawami, zostaną podjęte wobec niego kroki opisane w punkcie 6.
 5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile i in..); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewnić minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. W przestrzeniach zbiorowych obowiązuje wszystkich uczniów zakrywanie nosa i ust maseczką.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Należy wietrzyć sale (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Uczeń w miarę możliwości ma zdezynfekowaną, oddzielną szafkę szkolną.
 12. Nauczyciele w klasach I-III OSM I st. organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 3. Maseczki powinny być używane przez wszystkich: w przestrzeniach wspólnych i w sytuacjach niemożności zachowania dystansu oraz w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z innymi osobami, maseczkę można czasowo zdjąć.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali rytmiki podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po każdej lekcji.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed wejściem na lekcję instrumentu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 11. Do obowiązku nauczycieli należy:
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • dezynfekcja sprzętu używanego w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych.
 1. W razie wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły ma prawo zmierzyć uczniowi temperaturę.
 2. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczy/ać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Każdy pracownik obsługi odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości danych pomieszczeń.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Zaleca się:
 • utrzymanie ciągów komunikacyjnych w czystości (korytarzy) – mycie minimum cztery razy dziennie,
 • dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników – minimum trzy razy dziennie,
 • Dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł minimum trzy razy dziennie,
 • Dezynfekcję toalet – trzy razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
 1. Do obowiązku personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie i bieżące uzupełnianie poziomu płynów do dezynfekcji tak w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach,
 • sprawdzanie i bieżące uzupełnianie ilości rękawiczek jednorazowego użytku,
 • napełnianie i bieżące uzupełnianie pojemników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • opróżnianie i wymiana worków w koszach na śmieci oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

 1. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 2. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki należy odłożyć, w celu kwarantanny, na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 § 5.

Postepowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą wysyłać go do szkoły.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby, czy stwierdzeniu zakażenia rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły - kontaktując się bezpośrednio z wychowawcą, który w trybie pilnym przekazuje tę informację dyrektorowi i wyznaczonemu pracownikowi administracji (celem sprawnego przesłania formularza informacyjnego).
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole w bud. „A” przygotowany jest wydzielony obszar, a w bud. „B” pomieszczenie (gabinet higienistki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub  inna osoba niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia,  Sanepid – telefon alarmowy + 48 606 399 989
  i  e-
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz organ prowadzący szkołę 17/875 45 88.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8. Obszar, w którym przebywa i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod nr 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i przebywa w odosobnieniu od pozostałych osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywał w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 7

Postepowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

            W przypadku , gdy uczeń lub pracownik ZSM nr 1 w Rzeszowie  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno – epidemiologicznych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektroniczny do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszystkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadomione osoby zainteresowane.

ul.Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów

tel. 17 748 22 00 - sekretariat 
fax 17 748 22 07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Godziny pracy sekretariatu 

  7.30 - 15.30    Poniedziałek
  7.30 - 15.30    Wtorek
  7.30 - 15.30    Środa
  7.30 - 15.30    Czwartek
  7.30 - 15.30    Piątek

Bezpośrednie telefony kontaktowe

Kadry 
Kierownik gospodarczy
Główna księgowa
Księgowość
Pokój nauczycielski budynek "A"
Pokój nauczycielski budynek "B"
Pedagog szkolny
Portiernia budynek "A"
Portiernia budynek "B"

17 748 21 88
17 748 21 84
17 748 21 90
17 748 21 86
17 748 21 94
17 748 21 93
17 748 21 92
17 748 21 83
17 748 21 87

Godziny dyżuru Dyrektora 

        9.00 - 10.00    Środa
      16.00 - 17.00    Czwartek

Szkoła budynek przy ul. Chopina 32

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową.
Nauka odbywa się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach:

 • przy ul. Szopena 32 (oddany do użytku w 1965r.)
 • przy ul. Szopena 28 (przekazany szkole w 1981r.)

Szkoła budynek przy ul. Chopina 28

W wyniku rozbudowy, która miała miejsce w latach 1999-2001 szkoła powiększyła się o 530 m kw. nowej powierzchni, zmodernizowano 1000 m kw. powierzchni istniejącej.
Szkoła posiada sale do zajęć indywidualnych, sale do ćwiczeń, sale do lekcji zbiorowych, aulę mieszczącą 200 osób, salę kameralną, bibliotekę, stołówkę i świetlicę.

Obiekt imponuje nowoczesnym wyglądem, wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli.

KSzymanowskiKiedy Janusz Miketta zgłosił kandydaturę Karola Szymanowskiego na stanowisko dyrektora warszawskiej uczelni muzycznej, miał zapewne nadzieję, że wprowadzi on rewolucyjne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu konserwatorium. Karolowi Szymanowskiemu złożono podobną propozycję już wcześniej. W 1926 roku zaproponowano mu objęcie stanowiska dyrektora konserwatorium w Kairze. Po krótkim wahaniu kompozytor definitywnie odmówił. Warszawskie konserwatorium było z pewnością bliższe Szymanowskiemu, przystał więc na propozycję, jaką otrzymał z początkiem 1927 roku, jednak nie bez wątpliwości. Był już wtedy bardzo sławny, skomponował m.in. I i II symfonię, I Koncert skrzypcowy, trzy Sonaty fortepianowe, Metopy, Maski, Pieśni księżniczki z baśni, Pieśni muezina szalonego oraz Stabat Mater, operę Król Roger i balet-pantomimę Harnasie. Prawykonań jego utworów dokonywali artyści o międzynarodowej sławie, m.in. Artur Rubinstein, Grzegorz Fitelberg, Harry Neuhaus, Ewa Bandrowska-Turska, Robert Casadesus. Szymanowski wahał się jednak, czy przyjąć stanowisko dyrektora warszawskiego konserwatorium, ponieważ bał się, że będzie wymagało to od niego wielkiego zaangażowania, przez co jego praca kompozytorska znalazłaby się na dalszym planie. Pomimo pewnych rozterek zdecydował się jednak podjąć to wyzwanie. Dekret nominacyjny otrzymał w lutym 1927 roku, a stanowisko swoje objął w marcu. Szymanowski miał nadzieję, że uda mu się unowocześnić polską kulturę muzyczną. Jego zdaniem muzyka polska sytuowała się wówczas na marginesie głównego nurtu europejskich zmian.

Decyzje Karola Szymanowskiego jako dyrektora konserwatorium wywołały wiele ostrych konfliktów. Jego metody nie zyskały powszechnej akceptacji. Liczne ataki prasowe, a także pomówienia o protekcjonizm głęboko dotykały kompozytora, a w efekcie nadwątliły jego zdrowie. W 1932 roku złożył dymisję ze stanowiska profesora Państwowego Konserwatorium Muzycznej. Dymisję przyjęto.

Trzeba podkreślić, że Karol Szymanowski potrafił zarażać innych własnymi pasjami. W czasie, gdy był dyrektorem konserwatorium, odnotowano wzrost entuzjazmu wśród uczniów dla wyznawanych przez kompozytora ideałów.

W tym samym okresie Szymanowski wydał rozprawę Wychowawcza rola kultury muzycznej w społeczeństwie. Reprezentował w niej jednoznaczny pogląd, że muzyka ma wielką moc wpływania na człowieka: „Muzyka o wielkiej wartości, przez osobliwy swój patos, wpływa niewątpliwie na wysubtelnienie i zwiększenie wrażliwości ludzkiej, czyniąc ją zdolną do głębszego uświadomienia sobie etycznej istoty życia”[1].

Wypowiadając się na temat roli muzyki w społeczeństwie, Karol Szymanowski miał na myśli wyłącznie sztukę odznaczającą się najwyższymi walorami artystycznymi. Sprzeciwiał się propagowaniu muzyki banalnej, pozbawionej jakichkolwiek wartości ze względu na jej destrukcyjny wpływ na odbiorcę, czego objawem było – jego zdaniem – m.in. stępienie wrażliwości duchowej.

Za chybiony uważał pomysł obniżania poziomu sztuki po to tylko, aby „trafić” do niewyrobionego słuchacza. Wierzył, że każdy człowiek jest zdolny do odbioru i zrozumienia wybitnego i wyrafinowanego dzieła muzycznego. „W istocie nie ulega zapewne wątpliwości, iż muzyka w zalążku swym, to znaczy w najprymitywniejszej formie zawołania, okrzyku, odpowiadającego danemu stanowi uczuciowemu, zdaje się być najpierwotniejszym źródłem wyrazu, tj. wyjawienia treści owego stanu uczuciowego [...] W takiem ujęciu całej sprawy, staje się jasnem, iż w zasadzie każdy poszczególny człowiek jest właściwie urodzonym muzykiem”[2].

KSz okladkaKiedy pisał: „Muzyka [...] to istotny pokarm duchowy, zawierający największą bodaj ilość odżywczych witamin i najłatwiej przytem przenikających w najgłębsze warstwy ludności”[3], miał zapewne na myśli twórczość będącą odpowiedzią na to, co jest aktualne i co wyraża rzeczywiste myśli i uczucia człowieka.

Geniusz Karola Szymanowskiego opisywany jest w licznych monografiach jemu poświęconych, a jego dzieła wykonywane są na estradach całego świata. Dorobek artysty jest ceniony. Jednak niekiedy o jego sławie mówi się, że była „gorzka”.

W wypowiedziach Szymanowskiego silnie pobrzmiewa jego przekonanie, że jest spadkobiercą wielkiej tradycji europejskiej. Choć w swoich kompozycjach wybiegał daleko w przyszłość i unikał wszelkiej zaściankowości, to jednak ogromnym szacunkiem darzył też dokonania minionych pokoleń artystów. Przekonywał, że w procesie edukacji muzycznej nie można lekceważyć tradycji. W jednym z listów do Zdzisława Jachimeckiego pisał: „Kiedy ludzie zrozumieją nareszcie, że samorodnej sztuki nie ma, że artysta każdy jest arystokratą, który musi mieć za sobą tychże 12 pokoleń złożonych z Bachów i Beethovenów – jeśli jest muzykiem, Sofoklesów i Szekspirów – jeśli jest poetą dramatycznym; – a jeśli jako typowy tschandala, niewolnik, brudas, wyprze się przodków lub ich nie ma, to pomimo największego nawet talentu będzie w najlepszym razie głupim partołą...”[4].

Poglądy Karola Szymanowskiego nie straciły nic ze swojej aktualności. Dlatego warto czerpać z bogactwa myśli genialnego kompozytora, patrona Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, i szukać w nim tego, co najbardziej przydatne dla współczesnego szkolnictwa muzycznego. Dla przyszłych pokoleń muzyków równie istotny jak dla Szymanowskiego powinien być szacunek dla przeszłości i przekonanie o konieczności nieustannego pogłębiania wiedzy oraz pragnienie, by się rozwijać z myślą o przyszłości.

[1] K. Szymanowski, Wychowawcza rola kultury muzycznej w społeczeństwie. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Kraków-Warszawa 1931, s. 22, 23. 

[2] Tamże, s. 36, 37. 

[3] Tamże, s. 12, 13.

[4] Karol Szymanowski, Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora. T. 1 1903-1919. Zebrała i opracowała T. Chylińska. PWM, Kraków 1982. Fragment listu Karola Szymanowskiego do Z. Jachimeckiego w Krakowie – Tymoszówka 4 XII 1910, s. 245.

Powyższy tekst pochodzi z Księgi Jubileuszowej pod redakcją Anety Teichman
wydanej przez Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego z okazji 60 - lecia Szkoły.

O NAS

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji jest jedną z najbardziej rozbudowanych w naszej Szkole.
W jej skład wchodzą:

 • instrumenty dęte drewniane – flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
 • instrumenty dęte blaszane – trąbka, waltornia, puzon, tuba,
 • akordeon,
 • perkusja.

Rozpoczynając naukę w klasie I OSM I st. (poziom podstawowy) można wybrać następujące instrumenty dęte: flet, klarnet, saksofon, trąbkę, waltornię oraz perkusję i akordeon. Istnieje możliwość kontynuacji gry na wspomnianych instrumentach w OSM lub SM II st.
Pozostałe instrumenty (obój, fagot, saksofon, puzon, tuba) przeznaczone są dla uczniów kończących I st. lub uczniów klasy pierwszej II st.

Nauczyciele naszej sekcji posiadają wieloletnią praktykę pedagogiczną. Wszyscy są czynnymi instrumentalistami koncertującymi zarówno solowo jak również w zespołach kameralnych czy orkiestrze Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

KADRA

Kierownik sekcji - Robert Mosior
 

Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte blaszane

Flet:
mgr Anna Bartkiewicz
mgr Ewa Bocian,
dr Anita Lehmann,
mgr Agnieszka Grzesik

Trąbka:
mgr Janusz Szczęch,
mgr Michał Wesołowski

Obój:
mgr Edward Prajsnar

Waltornia:
mgr Andrzej Kundys

Klarnet:
mgr Robert Mosior,
mgr Aleksander Rzeszutek
mgr Paweł Kopiec

Puzon:
mgr Mariusz Kozak

Fagot:
mgr Eugeniusz Haligowski

 

Saksofon:
mgr Krzysztof Kopeć,
mgr Rafał Piłatowski

 
Perkusja
mgr Andrzej Kotwasiński,
mgr Ewa Łuczyńska – Kycia,
mgr Norbert Buda,
Akordeon
dr hab. Mirosław Dymon,
dr hab. Paweł Paluch
mgr Paweł Nowak

 

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.