Dokumenty szkoły

Zarządzenie Dyrektora  Zespołu Szkół Muzycznych nr1 w Rzeszowie w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2199 oraz zmiany uwzględnione w treści Dz.U. z2019r. poz.1033, poz.1121.

  • §1

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach, bez obowiązku odpracowywania w soboty.

  1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

- 2 listopada 2020r.

- 4, 5, 6, 7 maja 2021r.

- 4 czerwca 2021r.

  1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

- 2 listopada 2020r.

- 4, 5, 6, 7 maja 2021r.

- 4 czerwca 2021r.

  1. Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

- 2 listopada 2020r.

- 4, 5, 6, 7 maja 2021r.

- 4 czerwca 2021r.

  • §2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) do dnia 30 września 2020 r. o ustalonych terminach wolnych dni ( w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim) oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają wychowawcom klas na 7 dni przed planowanym dniem wolnym.

  • §3
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
  2. Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz holu głównym szkoły powierzam sekretariatowi szkoły.
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.