Dokumenty szkoły

Zarządzenie nr  37/ 21 Dyrektora  Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2199 oraz zmiany uwzględnione w treści Dz.U. z2019r. poz.1033, poz.1121.

§1

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w następujących terminach, bez obowiązku odpracowywania w soboty.

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

- 12 listopada 2021r.

- 7 stycznia 2022r.

- 2,4,5,6 maja 2022r.

- 6, 17 czerwca 2022r.

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

- 12 listopada 2021r.

- 7 stycznia 2022r.

- 2,4,5,6, 24 maja 2022r.

- 6,7,17 czerwca 2022r.

3. Państwowa Szkoła Muzyczna II st.

- 12 listopada 2021r.

- 7 stycznia 2022r

- 2 maja 2021r.

- 6,7,17 czerwca 2022r.

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) do dnia 30 września 2021 r. o ustalonych terminach wolnych dni ( w porozumieniu z radą rodziców  i samorządem uczniowskim) oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają wychowawcom klas na 7 dni przed planowanym dniem wolnym.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz holu głównym szkoły powierzam sekretariatowi szkoły.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.