KOMUNIKAT 16042020

O przyjęcie do klasy pierwszej  Państwowej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów na wydział wokalny wymagane jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 15 lat.

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon, perkusja,
 • RYTMIKA
 • WOKALISTYKA

DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie lekarskie *

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry
* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)
* na wydział wokalny - od foniatry i audiologa

EGZAMIN

Do PSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin z gry na instrumencie, dla rytmiczek - sprawdzenie predyspozycji ruchowo - muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie w zakresie ustalonym przez zespół kwalifikacyjny, dla wokalistów - stwierdzenie przydatności do kształcenia w oparciu o prezentację przygoto­wanego przez kandydata programu, którego wykonanie pozwala ocenić walory głosowe, muzykalność, dykcję i predyspozycje sceniczne. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu, zasad muzyki oraz audycji muzycznych w zakresie programu ostatnich klas szkół muzycznych  I st. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jedna­kowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu .

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych na podstawie wyników egzaminów.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.