KOMUNIKAT 16042020

O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 14 lat. Wniosek o przyjęcie do OSM II st. należy złożyć w terminie określonym przez Dyrektora. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej lub klasy szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon, perkusja,
 • INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA:
  trąbka, saksofon, puzon,
  fortepian, kontrabas, perkusja
 • RYTMIKA

DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)
 • wyciąg ocen z I półrocza klasy 6 szkoły podstawowej i aktualnej klasy szkoły muzycznej
 • jedna fotografia
 • zaświadczenie lekarskie *

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry
* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

EGZAMINY

Do OSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin gry na instrumencie, a dla rytmiczek sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie w zakresie programu klasy szóstej szkół muzycznych I st. W specjalności instrumentalistyka jazzowa należy dodatkowo wykonać dwa utwory jazzowe. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz audycji muzycznych w zakresie programu ostatnich klas szkół muzycznych I st., a dla kandydatów na instrumentalistykę jazzową dodatkowo przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z zakresu ogólnej orientacji w stylach, kierunkach i wykonawcach muzyki jazzowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu.

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych na podstawie wyników egzaminów. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie ogólne – także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał i znajomości języka niemieckiego oraz języka angielskiego.

© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.