Procedury szkolne dotyczące COVID

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid- 19 na terenie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 § 1.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkól Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie wznawia stacjonarne funkcjonowanie szkoły z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz Gminy Miasta Rzeszów.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (i inny z użyciem dostępnych technologii komunikacyjnych);
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcji rąk (lub rękawiczki jednorazowe);
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na poziomie pierwszym w części korytarza przy portierni, w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. Każda osoba musi przestrzegać:
 • dystansu od pracowników szkoły, uczniów min. 1,5 m,
 • obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 1. Do szkoły nie mogą przychodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta.
 5. Szkoła czynna jest w godz. od 7.00 do 20.00.
 6. Przy wejściu do szkoły znajduje się stacja z płynem do dezynfekcji oraz czujnikiem temperatury, ponadto termometry do pomiaru temperatury znajdują się na portierniach i u higienistki szkolnej.
 7. Jeżeli po dokonaniu pomiaru temperatury przekroczy 37,5 należy zweryfikować ją po odczekaniu kilku minut, jeżeli będzie wyższa - zgodnie z bieżącymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS: powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Jeżeli taki poziom temperatury zostanie stwierdzony u osoby z zewnątrz, nie może ona wejść do szkoły.

 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnego pojemnika – kosza wyposażonego w worek, ustawionego przy wyjściu.
 2. Jeżeli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 3. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na przymusowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Każdy rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni zobowiązany jest do - wypełnienia oświadczenia - załącznika nr 1 lub załącznika nr 2 w dniu 1 września 2020 r. w celu zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego oraz jego skutków dla szkoły.
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 4. Do szkoły przychodzą uczniowie bez żadnych objawów przeziębienia czy infekcji dróg oddechowych. Jeżeli w szkole pojawi się uczeń z takimi objawami, zostaną podjęte wobec niego kroki opisane w punkcie 6.
 5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile i in..); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewnić minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. W przestrzeniach zbiorowych obowiązuje wszystkich uczniów zakrywanie nosa i ust maseczką.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Należy wietrzyć sale (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Uczeń w miarę możliwości ma zdezynfekowaną, oddzielną szafkę szkolną.
 12. Nauczyciele w klasach I-III OSM I st. organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 3. Maseczki powinny być używane przez wszystkich: w przestrzeniach wspólnych i w sytuacjach niemożności zachowania dystansu oraz w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z innymi osobami, maseczkę można czasowo zdjąć.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali rytmiki podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po każdej lekcji.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed wejściem na lekcję instrumentu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 11. Do obowiązku nauczycieli należy:
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • dezynfekcja sprzętu używanego w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych.
 1. W razie wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły ma prawo zmierzyć uczniowi temperaturę.
 2. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczy/ać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Każdy pracownik obsługi odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości danych pomieszczeń.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Zaleca się:
 • utrzymanie ciągów komunikacyjnych w czystości (korytarzy) – mycie minimum cztery razy dziennie,
 • dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników – minimum trzy razy dziennie,
 • Dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł minimum trzy razy dziennie,
 • Dezynfekcję toalet – trzy razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
 1. Do obowiązku personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie i bieżące uzupełnianie poziomu płynów do dezynfekcji tak w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach,
 • sprawdzanie i bieżące uzupełnianie ilości rękawiczek jednorazowego użytku,
 • napełnianie i bieżące uzupełnianie pojemników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • opróżnianie i wymiana worków w koszach na śmieci oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

 1. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 2. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki należy odłożyć, w celu kwarantanny, na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 § 5.

Postepowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą wysyłać go do szkoły.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby, czy stwierdzeniu zakażenia rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły - kontaktując się bezpośrednio z wychowawcą, który w trybie pilnym przekazuje tę informację dyrektorowi i wyznaczonemu pracownikowi administracji (celem sprawnego przesłania formularza informacyjnego).
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole w bud. „A” przygotowany jest wydzielony obszar, a w bud. „B” pomieszczenie (gabinet higienistki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub  inna osoba niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia,  Sanepid – telefon alarmowy + 48 606 399 989
  i  e-
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz organ prowadzący szkołę 17/875 45 88.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8. Obszar, w którym przebywa i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod nr 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i przebywa w odosobnieniu od pozostałych osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywał w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 7

Postepowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

            W przypadku , gdy uczeń lub pracownik ZSM nr 1 w Rzeszowie  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno – epidemiologicznych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektroniczny do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszystkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadomione osoby zainteresowane.
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.