Aktualności

Dzień Patrona Szkoły oraz Uroczyste Ślubowanie na Ucznia klasy I OSM II st.

dzienPatrona2018

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł M U Z Y C Z N Y C H N R 1 I M . K A R O L A S Z Y M A N O W S K I E G O W R Z E S Z O W I E
Z A P R A S Z A  N A

D Z I E Ń  P A T R O N A  -  2 X 2 0 1 8 A U L A G O D Z . 1 1 . 3 0


T E G O D N I A Z A K Ł A D A M Y U B R A N I A Z M U Z Y C Z N Y M A K C E N T E M !

loader
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.