Dla rodziców

Klauzula informacyjna dla Rodziców (opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

            Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 • Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 7 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 • Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustawowy.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Urząd Miasta, CEA, SIO, PZU-osoby ubezpieczone, MOPS-osoby korzystające z dofinansowania,
  ZOZ nr 1 Rzeszów.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu
  okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym
  lub do organizacji międzynarodowej,
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
© 2017 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. All Rights Reserved.